Ari Ampujan aloite 15.11.2021. Moposuorasta Juvanmalmille

Ehdotan, että Juvanmalmille rakennetaan moposuora. Pohjois-Espoon nuoret ovat oireilleet ilmeisesti osin tekemisen puutteen vuoksi ja Juvanpuiston koulun nuorisotilan käyttöäkin on jouduttu rajoittamaan. Nuorille pitää nyt saada tekemistä. Moposuora voisi olla yksi sellainen paikka, jossa nuori voisi toteuttaa itseään haluamallaan tavalla.

Talousarvion käsittelyssä on moposuoran kustannuksiksi mainittu 600.000 euroa. En usko, että tarvitsemme tuollaista summaa moposuoran toteutukseen. Juvanmalmilla on Juvan Teollisuuskatu 25:n kohdalla olemassa Juvan Teollisuuskadun ja Läntisen teollisuuskadun välissä vanha 900 metrin mittainen hiekkatien pätkä, joka saattaisi kelvata sellaisenaan, jos se päällystetään ja asennetaan valaistus. Luultavasti toteutus maksaisi huomattavasti vähemmän kuin 600.000 euroa.

Paikkana Juvan Teollisuuskatu Eerolan loka-auto varikon vieressä on erittäin sopiva moposuoralle verrattuna mihin tahansa paikkaan koko Espoossa. Kyseisessä paikassa ei aiheudu häiriötä ympäröivälle asutukselle, tielinjaus on hieman sivussa vieressä menevästä kadusta ja Juvanmalmille on kuitenkin mopolla helppo tulla laajalta alueelta. Taloutta isompi kysymys saattaa olla turvallisuus ja vastuukysymykset, mutta ne täytyy selvittää ennen rakentamista. Liitteenä Tukesin lausunto mopoharjoitteluradasta.

Liite Ari Ampujan valtuustoaloitteeseen 15.11.2021:

Jaakko Laitinen, Ylitarkastaja, Kuluttajapalvelut|Senior Officer, Consumer Services:

Mopoharjoitteluratapalvelun järjestämisessä tulee huomioida mm. Kuluttajaturvallisuuslaista (920/2011) tulevat vaatimukset. Alla tiivistettynä lainsäädännön vaatimuksia:

  • Kuluttajaturvallisuuslain mukaan palvelusta ei saa aiheutua vaaraa sen käyttäjille tai sivullisille.
  • Palveluntarjoajan eli kunnan on olosuhteiden vaatiman huolellisuuden ja ammattitaidon edellyttämällä tavalla varmistuttava siitä, ettei palvelusta aiheudu vaaraa.
  • Palveluntarjoajan on annettava käyttäjille riittävät tiedot sen arvioimiseksi, voivatko he osallistua turvallisesti palveluun.
  • Mopoharjoitteluradat katsotaan lähtökohtaisesti sellaisiksi palveluiksi, jolle on laadittava turvallisuusasiakirja. Asiakirja tulee olla laadittuna ennen palvelun tarjoamisen aloittamista. Turvallisuusasiakirja on palveluntarjoajan kirjallinen kuvaus siitä, miten palvelun turvallisuus on järjestetty. Turvallisuusasiakirjassa kuvataan palveluun liittyvät vaarat ja toimenpiteet riskien hallitsemiseksi ja hätätilanteisiin varautumiseksi.”

Tukesin verkkosivuilla on lisätietoa palveluntarjoajan velvollisuuksista. https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/kuluttajille-tarjottavat-palvelut/palveluntarjoajan-velvollisuudet

Turvallisuuden kannalta mm. seuraavia asioita tulisi ottaa huomioon:

  • Jos kunta järjestää palveluna moposuoran, on kunnan vastuulla varmistua palvelun turvallisuudesta.
  • Kunnan tulee tehdä järjestämästään palvelusta riskienarviointi ja vaarojen tunnistaminen (turvallisuusasiakirja).
  • Kunnan tulee varmistua mm. että palveluympäristö on turvallinen ja soveltuu käyttötarkoitukseensa. Esimerkiksi ajosuunnat, ulkopuoliset eivät pääse alueelle käytön aikana, palveluun osallistumisen ikärajat ja riittävä varmistuminen ikärajojen noudattamisesta, palveluun soveltuvien ajoneuvojen määritteleminen ja riittävä varmistuminen siitä, että moposuoralla käytetään ainoastaan sinne soveltuvia ajoneuvoja, käyttäjien ja sivullisten riittävä ohjeistaminen noudatettavista säännöistä ja palvelun turvallisuudesta.
  • Varmistua, ettei palvelua käytetä vastoin sääntöjä.
  • Onnettomuuksiin varautuminen (toimintaohjeet onnettomuustilanteissa).”

Yhtenä tärkeänä seikkana on miettiä voiko palvelua tarjota turvallisesti ilman valvontaa.

 

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa